Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

2

ARTIKEL 1 – Definities 3

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 33

Algemeen

ARTIKEL 3 – Het aanbod 3

ARTIKEL 4 – De prijs 3

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst 3

ARTIKEL 6 – De betaling 4

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd 4

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 4

ARTIKEL 9 – Conformiteit 4

ARTIKEL 10 – Garanties 4

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst 5

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid 5

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid 6

Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 6

Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging 7

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom 8

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 10

3

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met

betrekking tot een Product.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon

Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument

inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of

aanneming van werk.

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een

door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij

uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor

communicatie op afstand.

Product: Juwelen, gouden en zilveren werken

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle

Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.

ALGEMEEN

ARTIKEL 3 – Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht

en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij

aangegeven termijn.

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:

a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren

b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast

overeengekomen prijs is

c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is

ARTIKEL 4 – De prijs

1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen

geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de

prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de

aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging

optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De

Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het

sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer. Indien consument een bestelling heeft gedaan via de webwinkel van Vierdaagsebedel.nl, dan heeft consument 14 dagen bedenktijd.

Binnen deze termijn mag consument het ongedragen en onbeschadigde artikel ruilen voor een ander sieraad zonder opgaaf van reden, stuur ons dan een mail info@vierdaagsebedel.nl met uw wensen. U dient dan de eerste bestelling zelf terug te sturen naar Vierdaagsebedel.nl. De kosten voor het retour sturen zijn voor de consument.

Retour sturen om af te zien van de aankoop kan ook binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden,  eenvoudig uw bestelling sturen naar Vierdaagsebedel.nl, wel met een briefje erbij met uw gegevens. De kosten voor het retour sturen zijn voor de consument. Na ontvangst van het ongedragen en onbeschadigde artikel zal het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort worden op bankrekening van consument.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de

gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet

is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

4

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden

vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te

worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde

Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 6 – De betaling

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de

termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten

hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.

Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een

bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de

vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe

levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen

levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of

schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft

voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het

tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van

deze algemene voorwaarden).

ARTIKEL 9 – Conformiteit

1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de

Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product

die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een

normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is

overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en

met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet

worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 – Garanties

1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden

gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich

openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer

gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem

gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging

van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op

kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de

Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

5

2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn

ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde

van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden

aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de

eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1

en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de

wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij

gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover

de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument

tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze

terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de

Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de

ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De

Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de

Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering

alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet

is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf

het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten

van verzekering en opslag van het betreffende Product.

3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een

Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de

Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de Ondernemer

verschuldigd is of zal worden.

4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn

betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van

een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de Ondernemer het recht de

Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te

gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend

zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer zal de Consument;

a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij

aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of

b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of

wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook

niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren

alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan

wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.

5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de

te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte

opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product

de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan

de Consument ter hand gesteld.

6

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is

van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt,

aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de

uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument

voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 500,- per Product of

zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen

dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een

Product.

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de

Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te

sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het

maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo

volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is

van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak,

winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de

Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan

de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de

Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan

hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

OVEREENKOMST OP AFSTAND

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op

duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op

de Overeenkomst op afstand;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand

ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door

de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag

die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze

termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand

zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet

kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn

overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van

toepassing is, gedurende 14 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder

opgaaf van redenen te ontbinden. zie ook artikel 5, punt 1:

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer. Indien consument een bestelling heeft gedaan via de webwinkel van Vierdaagsebedel.nl, dan heeft consument 14 dagen bedenktijd.

Binnen deze termijn mag consument het ongedragen en onbeschadigde artikel ruilen voor een ander sieraad zonder opgaaf van reden, stuur ons dan een mail info@vierdaagsebedel.nl met uw wensen. U dient dan de eerste bestelling zelf terug te sturen naar Vierdaagsebedel.nl. De kosten voor het retour sturen zijn voor de consument.

Retour sturen om af te zien van de aankoop kan ook binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden,  eenvoudig uw bestelling sturen naar Vierdaagsebedel.nl, wel met een briefje erbij met uw gegevens. De kosten voor het retour sturen zijn voor de consument.  Na ontvangst van het ongedragen en onbeschadigde artikel zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour gestort worden op bankrekening van consument.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk

binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding.

7

Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van

gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor

rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument

gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de

Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de

Consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de

Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens

de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

I het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter

beschikking kunnen staan;

II dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van

retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;

III de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom

financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een

Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde;

IV het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;

V de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;

VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomsteen

duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in

de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3

maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet

aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de

termijn van 7 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de

ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

REPARATIE, ONDERHOUD, ONTWERP EN VERVAARDIGING

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de

richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen,

tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn

overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de

adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meer-kosten

te bespreken indien:

a. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan 10% wordt

overschreden of dreigt te worden overschreden, of

b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan € 20,-

wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

8

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie

maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst

te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in

redelijkheid verrichte werkzaamheden.

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening

afgegeven.

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen,

beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende

prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper.

Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder

voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet- Consumenten

1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van

overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de

uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten

betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van

toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden

verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van

een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert

en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).