Selecteer een pagina

PRIVACYBELEID

Onze verantwoordelijkheid en de toepassing van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er voor verantwoordelijk dat uw gegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website & webshop of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en aankoopgegevens. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen en om u artikelen toe te kunnen sturen die u besteld heeft. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatie of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten

Wij verwerken deze gegevens om bestellingen of andere opdrachten uit te kunnen voeren. Wij verstrekken uitsluitend de volgende gegevens aan een bezorgdiensten: Naam en Adres. Andere gegevens worden niet aan anderen verstrekt Wij eisen van deze bedrijven dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Nieuwsbrieven

Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronische) nieuwsbrieven.

Beveiliging persoongegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan per situatie verschillen. Indien u zich heeft geabonneerd op onze elektronisch nieuwsbrief dan ontvangt u minimaal 1 maal per jaar een nieuwsbrief waarin u steeds wordt gevraagd of u nog gebruik wilt blijven maken van deze elektronische nieuwsbrief. Wanneer u deze elektronische nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen wordt dat opgeslagen. U ontvangt deze dan niet meer. U kunt op elk gewenst moment uzelf weer abonneren op deze nieuwsbrief.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u schriftelijk een inzageverzoek doen bij ons.
U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

www.vierdaagsebedel.nl
De Tinnen Roos

Heerbaan 115
6566 EG  Millingen aan de Rijn
0481-434481